No flash
Please install FLASH plugin
Software development and web design Софтуер от Login Technology
 
English
 
Начало
Собствено Търсене

Софтуер за заложни къщи
Login PawnShop
програма за управление на дейността в заложна къща по изискванията на
НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАЛОЖНИТЕ КЪЩИ
заложен билет, декларация и регистри по образец

м. Октомври. 2017 отстъпка 43 % - цена 200 лв. на софтуера за заложна къща.

За качеството и функционалността на един софтуер може да се съди само от преценката на клиентите. Вижте списък на нашите клиенти, закупили софтуер за заложна къща.
426 инсталации към 30.09.2017 г. в цялата страна.

Обновяване на софтуера, съгласно промяната в НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАЛОЖНИТЕ КЪЩИ, обнародвана в ДВ брой 61 от 09.08.2011 год.

Пълен текст на НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАЛОЖНИТЕ КЪЩИ, обнародвана в ДВ брой 16 от 27.02.2009 год., изм. ДВ. бр.61 от 09.08. 2011 год.

  Софтуерът поддържа всички допълнителни изисквания, заложени в "НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАЛОЖНИТЕ КЪЩИ", обнародвана в ДВ бр. 16 от 27.02.2009 г., изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011 г.: данни за клиенти, данни за заложени вещи, регистър на сключените сделки по чл.10. ал.1, регистър на извършените продажби по чл.11. ал.1, заложен билет по чл.14. ал.2 и декларация по чл.14. ал.3., място на съхранение на вещта.

  Генерирането на регистрите е автоматично. Автоматично се поддържат и склад заложени стоки /по действащи договори/, магазин, каса, приходни и разходни касови ордери, регистър анализи на дейността.

Софтуер за заложни къщи - текуща версия на разпространение: 4.4 build 4, базова цена: 350 лв.
  Във версията са добавени:
  1. Регистър на уведомяванията за продажби.
  2. Рабиване на стоки в магазин.
  3. Дневни и нощни тарифи на начисляваните такси.
  4. Протокол за брак.
  5. Продажби на изплащане.
  6. Разширена функционалност на справките.

  Версията поддържа номенклатура за места на съхранение на вещите и настройка по групи стоки за место на съхранение по подразбиране. За конкретния договор мястото за съхранение на всяка вещ може да се променя индивидуално чрез избор от горната номенклатура.

   Текуща версия на разработка: 4.4 build 5.
   Във версията са добавени:
   -  разширена функционалност на автоматичното архивиране;
   -  интегрирана е система за фактуриране на продажбите;
   -  снимки на залаганите вещи и стоки в магазин;
   -  експорт на справките към MS Excel

  Login PawnShop Manager е софтуер , предназначен за управление на дейността и документооборота в заложни къщи.
  Предоставя възможност за въвеждане, сключване и печат на типови договори за заем срещу залог на стоки, вещи или друго имущество за произволен период и в произволна валута.  Предлага се избор на фиксиран период на договора за 1, 2, 3, 4 седмици,10, 15, 20, 30 дни или месец. Поддържат се фиксирани лихви за целия период или пропорционално преизчислени към датата на изплащане на задължението по договора. Поддържат се и наказателни лихви за просрочен срок. Въвеждането на плащания по договора се отразяват на салдата в касата като се следят отделно разплащанията по главница и лихви.
  Заложените стоки автоматично се заприхождават в склада като тип "Заложени", а при финализиране на договора автоматично се изписват. Ако договорът се финализира без изплащане на задължението с изземване на стоките, то те се завеждат в склад-магазин като тип "Собствени".
  Предлага се въвеждане и издаване на запис на заповед.
  Следят се падежите, разплащанията по главницата и лихвите по нея. Ако всичко по договора е платено той се приключва автоматично от системата. Предлага се подновяване на договорите с изплащане само на лихвите или на лихвите и част от главницата. Предлага се финализиране на договора с конфискуване на стоките и принудително финализиране по преценка на заемодателя, частично откупуване на стоки и  доплащане /додаване/ на суми на клиента.

Предлага се дефиниране на общ период на валидност на договора и продължителност и брой периоди за погасяване на задълженията.
  
Пример: договор с продължителност 1 година, 12 периода за издължаване с продължителност 1 месец при лихва /комисион/ за 1 период ...%, наказателна лихва за забавяне ..%, започваща да се начислява от крайната дата на периода, главницата започва да се издължава от ... период.

Схема за погасяване


За отделните периоди се дефинират дължимите лихви, а за главницата каква част от нея се възстановява. Могат да се задават брой на гратисни периоди за изплащане на главницата. Системата генерира автоматично схема за изплащане на задълженията, като за всеки период следи оставащата част от главницата и начислява лихви само върху нея. Въведена е и опция за начисляване на цялата лихва, независимо от частта на изплатената главница. При изплащане на главница, различна от заложената по схемата, параметрите на следващите периоди се преизчисляват с новите суми. При изплащане на главницата и лихвата за периода той се финализира автоматично, като активен става следващия период. Ако е бил последния период от договора, самият договор се финализира автоматично.
  Въведени са  настройки и се поддържат системни данни за обекта, от който се работи, тоест системата е предвидена да изпраща данни на общ сървър от различни обекти.

Договор за заем

  Складовите наличности са разпределени на собствени стоки /закупени или придобити след неиздължен залог, т.е. могат да се продават/ и заложени по договор за залог.
  Системата поддържа договори за покупки и продажби на стоки. Предвидена е възможност за продажба с избор на стока, дефиниране на количество и цена и избор на клиент и функция за бърза продажба от магазин. При нея се продава цялото количество наведнъж с избор на клиент и евентуална корекция само на цена.


  Касовите наличности са разпределени по напраления според вида на прихода или разхода.

Каса и плащания


  На разположение са осем форми за печат на договорите и запис на заповед.
  На разположение са богат набор от справки и статистики по договори, контрагенти, стоки, справки за произволен период, пълен архив на данните, HTML Help.

  Програмата се настройва според изискванията на конкретния клиент. Предлагаме гаранционна и след-гаранционна поддръжка на системата и обновяване на версиите.

  Към програмата е включен модул за оторизиран достъп Login Security Manager. Чрез него се описват потребителите с права да ползват системата. Това включва както влизане в системата, така и права за ползване на определени функции като позиции от менюто, процедури, управление на бутони и др. Всеки достъп в системата се помни в лог файл, а при работа с определени типове данни се помни потребителя, който ги е ползвал.
  При демо версията този модул не се предоставя, а е въведен един служебен потребител "Admin" с парола за вход "111" и пълни права в системата. При инсталацията на демо версията не се добавят записи в регистрите, поддържа се пълна де-инсталация.

  От бутона "Download" може да изтеглите напълно функционална Демо версия 4.4 на система "Заложна къща",

Демо версия

или само Help file /последна версия - 4.4/.

HTML Help file


От тук можете да изтеглите примерен договор, предлаган при закупуване на системата.

Договор за поддръжка

  За по-добра работа с базата данни е необходимо да се установят някои стойности в системните регистри, описани в раздел "Поддръжка" на Help файла. От следния линк може да си изтеглите програмата, която го извършва, поддържа се и деинсталация.

Настройка на регистрите
Специализиран бизнес софтуер | Фактуриране | Заложна къща | Кредити | Бензиностанции | Фискални сервизи
Недвижими имоти | Уеб помощник | ВИП клиенти | Охрана и СОД | Анализи СМР | Модул за защита
Счетоводни услуги | Изисквания за публикуване на ГФО | Заявка за публикуване на ГФО | Публикувани отчети
За Нас | Решения | Клиенти | Партньори | Услуги | Поддръжка | Контакти