No flash
Please install FLASH plugin
Software development and web design Софтуер от Login Technology
 
English
 
Начало

Обновяване на софтуер за заложни къщи
Login PawnShop

  Съгласно наредбата в системата са направени следните промени:

1. В регистъра на сключените сделки е добавена нова колона "Място на съхранение на вещта". Справката е коригирана като е добавена тази колона, а мястото на съхранение по подразбиране е на обекта. По-долу са връзките за изтегляне на промените в регистъра, съгласно различните версии на софтуера.

  
За да проверите версията си, ако не е изписана на основния екран : влизате през "My Computer" в папката на софтуера, намирате изпълнимия файл "AdmZKNet.exe", с десния бутон на мишката върху него избирате "Properties". Проверявате параметъра "File Version" (в зависимост от windowsa-а се намира на таб "Version' или "Details").

2. В т. 8 от билета трябва да се укаже мястото на съхранение. Общите условия по т. 8 са свободно настройваеми - процедурата се намира в меню "Настройки". Добавяте си нова точка с текст "Място на съхранение на вещта: на обекта".

   За версия 3.8 се изтегля файл "zk38kasa.dll", а за всички предходни версии файл "AdmZKNet.exe". Преди да презапишете новия файл си запазете някъде стария.
    Посочените по-долу обновявания са безплатни.

  Внимание: тези обновявания предлагат място на съхранение само на обекта. За да се поддържат произволни места на съхранение, софтуерът Ви трябва да се преобразува към новата версия 4.0, поддържаща номенклатура от места за съхранение (примерно трезори с точен адрес) и данни в описа на вещите: къде се съхраняват и евентуално номер на депозитно удостоверение при съхранение в трезор.

Обновяването към версия 4.0 ще е налично от 16.08.2011 г.
За клиентите с версия 3.8 то е безплатно.
За клиентите на по-стари версии цената е 25 лв.


Изтегляне на обновяване за версия 6.1.3.2

Изтегляне на обновяване за версия 6.1.3.4

Изтегляне на обновяване за версия 6.1.3.5

Изтегляне на обновяване за версия 6.1.3.6

Изтегляне на обновяване за версия 6.1.3.7

Изтегляне на обновяване за версия 6.1.3.8

Изтегляне на обновяване за версия 6.3.3.8


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 ОТ 1 АВГУСТ 2011 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за дейността на заложните къщи

§ 1. В чл. 3, ал. 4 думите „паметници на културата" се заменят с „движими културни ценности" и накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на хладно оръжие".
§ 2. В чл. 6, ал. 1 се създава изречение второ:
„Заложната къща може да съхранява заложените вещи в лицензиран трезор, което се отразява в регистъра по чл. 10, ал. 1."
§ 3. В чл. 10, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. данни, посочващи мястото на съхранение на вещта, а когато се предвижда вещта да бъде съхранявана в лицензиран трезор  точен адрес на лицензирания трезор и номер на депозитното удостоверение;".
2. Досегашните т. 3  6 стават съответно т. 4  7.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Заложната къща не по-късно от 24 часа след извършване на продажбата изпраща уведомление за това до притежателя на заложния билет писмено на хартиен или друг траен носител, даващ възможност на притежателя на заложния билет да съхранява адресира-
ната до него информация по начин, който позволява лесното є използване за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация."
2. В ал. 4 след думата „може" се добавя „еднократно".
3. Създава се ал. 5
„(5) Информацията от регистъра по ал. 1 и от протокола по ал. 2, т. 4, която се предоставя на притежателя на заложния билет, не може да съдържа лични данни за купувача на заложената вещ."
§ 5. В чл. 19 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „или в лицензиран трезор".
2. В ал. 3 се създава изречение второ:
„Едрогабаритни вещи, чието опаковане причинява неудобства или разходи, по-големи от обичайните, могат да се съхраняват и без опаковка, като в този случай върху тях трябва да е трайно прикрепен номерът на заложния билет."
§ 6. В чл. 23 се създава ал. 6:
„(6) Ако получената за вещта цена е по-голяма от обезпеченото с нея парично задължение, заложната къща уведомява заемателя и в срок до 30 дни изплаща разликата на притежателя на заложния билет."
§ 7. В чл. 27, ал. 2 след думата „цена" се добавя „при продажбата по реда на чл. 26".
§ 8. В приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 след колона „Данни за заложената вещ  описание, модел, марка, година на производство, сериен №, цена" се създава нова колона „Място на съхранение на вещта".
§ 9. В т. 8 от приложение № 4 към чл. 14, ал. 2 след думите „условията за предсрочно погасяване на заема" се поставя запетая и се добавя „място на съхранение на вещта".

Специализиран бизнес софтуер | Фактуриране | Заложна къща | Кредити | Бензиностанции | Фискални сервизи
Недвижими имоти | Уеб помощник | ВИП клиенти | Охрана и СОД | Анализи СМР | Модул за защита
Счетоводни услуги | Изисквания за публикуване на ГФО | Заявка за публикуване на ГФО | Публикувани отчети
За Нас | Решения | Клиенти | Партньори | Услуги | Поддръжка | Контакти